Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy MGZZOP.381.3.2021. Nazwa zadania:Remont instalacji wodociagowej oraz instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie

Ogłoszenie 2021_BZP 00118396_01-1

SWZ_Scinawa_2021

Zał 1 do SWZ_Formularz ofertowy

Zał. 2 do SWZ – Oświadczenie z art. 125 ust. 1

Zał. 3 do SWZ_zobowiazanie

Zał. 4 do SWZ – oswiadczenie_grupa_kapitalowa

Zał nr 5 do SWZ _wykaz osób

Zał nr 6 do SWZ Wykaz wykonanych robót

Zał nr 7 do SWZ_Projekt umowy

Zal nr 8 do SWZ_Dokumentacja projektowa(1)

Zal nr 9 do SWZ_ Przedmiar_Instalacja wodociagowa ppoż i CO

Zał nr 10 do SWZ – Klauzula RODO

Zał nr 11_wzor protokołu z wizji lokalnej

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o konkursie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych, cytologicznych oraz histopatologicznych

Ogłoszenie o konkursie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych, cytologicznych oraz histopatologicznych

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załączniakmi

Załącznik nr 1a do oferty

Załacznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Odpowiedź na pytanie

Odpowiedź na pytanie 2

Odpowiedź na pytanie 3

Przesunięcie terminu składania ofert do dnia 28.11.2019 r.

Protokół z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie