Zapytanie ofertowe na wykonanie budowy kotłowni wraz z przyłączem gazowym

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przebudowa kotłowni i budowa instalacji gazowej i c.o. w budynku Przychodni MGZZOP w Ścinawie. Na podstawie załącznika nr 1 ( projekt budowlany) , załącznika nr 2 ( specyfikacja techniczna) oraz załącznika nr 3 ( przedmiar). Oferowana cena musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na swój koszt wszystkie środki niezbędne do należytego wykonania zadania.

Szczegóły w plikach:

Rysunek nr 1
Rysunek nr 2
Rysunek nr 3
Rysunek nr 4
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Przychodni – załacznik nr 2
Zapytanie ofertowe
Załacznik nr 5 -Klauzula informacyjna RODO
Załacznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RO
Załącznik nr 4- umowa
Kotłownia gazowa Przedmiar – załacznik nr 3
Opinia kominiarska – załacznik nr 7
Projekt budowlany – Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia- załącznik nr 1
Projekt budowlany – załacznik nr 1